Ouderschapsplan

de ondergetekenden:

 

de heer …, wonende te (…) …, aan de …, geboren op …, hierna te noemen “de vader” en
mevrouw …, wonende te (…) … aan de …, geboren op …, hierna te noemen “de moeder”

 

gezamelijk te noemen: “de ouders”,

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

 

De ouders zijn op … te … met elkaar gehuwd
De ouders zijn op … een geregistreerd partnerschap aangegaan
De ouders hebben een affectieve relatie gehad.

 

uit deze relatie is het volgende kind geboren:
– 

 

De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijke gezag over Kind.

 

de ouders hebben overlegd over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende Kind en over de wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van Kind zullen voorzien.

 

Zij wensen de resultaten van dit overleg in dit ouderschapsplan neer te leggen.

 

De ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderlijke gezag mede omvat de verplichtingen van de ouder om de ontwikkeling van de banden van Kind met andere ouder te bevorderen De ouders zijn zich er ook van bewust dat Kind met de andere ouder te bevorderen. De ouders zijn zich er ook van bewust dat Kind volgens de wet recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

 

De ouders hebben hun individuele wensen met Kind besproken en hem voor zover dat in hun belang is, op de volgende bij zijn leeftijd passende wijze betrokken in het ouderschapsplan. Vervolgens hebben zij het ouderschapsplan in hoofdlijnen met hem doorgenomen.

 

ZIJ VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Gezamelijke uitoefenen van het ouderlijke gezag

  • De ouders achten het in het belang van Kind dat zij na de scheiding gezamenlijk het ouderlijk gezag over hem blijven uitoefenen. Zij vinden het ook belangrijk dat het contact tussen Kind en de ouders zo min mogelijk door de scheiding wordt beïnvloed. De ouders zullen dan ook bevorderen dat Kind zo goed mogelijk contact hebben met ieder van de ouders.
  • De ouders zullen zich ervoor inspannen om elkaar als ouders respectvol, constructief en in redelijkheid te bejegenen als het gaat om zaken die betrekking hebben op Kind.

Artikel 2 Hoofdverblijfplaats/verhuizen/paspoort

Kind heeft zijn hoofdverblijfplaats bij vader/moeder.

 

2.1      Bij een voorgenomen verhuizing zullen de ouders vooraf met elkaar in overleg treden.

De verhuizing behoeft de toestemming van de andere ouder, welke toestemming kan worden vervangen door een beschikking van de rechtbank. Dit geldt ook voor een nieuwe verhuizing indien een eerdere verhuizing is goedgekeurd door de andere ouder of door de rechtbank is toegestaan.

2.2      Het paspoort van Kind is in beheer bij vader/moeder. Hij /zij zal het paspoort afgeven bij de andere ouder indien nodig voor een buitenlandse vakantie.

Artikel 3 Verzorging en opvoeding

3.1      Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken

De ouders zijn de volgende verdeling van de zorg- en opvoedingstaken overeengekomen:

Of: De ouders zijn een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken overeengekomen zoals beschreven in bijlage …

Indien specifieke, zwaarwegende omstandigheden dit vragen, kan de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken in de toekomst aangepast worden.

3.2      Vervoer

De ouder bij wie Kind het laatst verbleef, brengt Kind naar de andere ouder wanneer er gewisseld moet worden.

3.3      Onderhouden van contacten

Als Kind bij de ene ouder is, zal deze ouder telefonisch- en emailcontact met de andere ouder, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze, niet in de weg staan.

3.4      Dagelijkse zorg

Gedurende de tijd dat Kind bij de vader verblijft, is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en gedurende de tijd dat Kind bij de moeder verblijft is zij daarvoor verantwoordelijk.

Zaken als lichamelijke verzorging, het dagritme, thuiskomtijden, bedtijd, zakgeld, zullen de ouders eerst in onderling overleg met elkaar en vervolgens, afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden, met Kind afstemmen.

3.5      Dagelijkse beslissingen

In de bijlage hebben de ouders geregeld wie van hen bevoegd is om kleine beslissingen omtrent de persoonlijke verzorging, sport en vrije tijd, medische zorg, muziekles en bijzondere gebeurtenissen te nemen.

3.6      Wettelijke aansprakelijkheid

De ouders zorgen ervoor dat Kind bij degene bij wie Kind staat ingeschreven tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is.

3.7      Overige kwesties

3.8      Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van Kind inluiden, zullen steeds zo mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen.

Artikel 4 Informatie en consultatie

De ouders zullen elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van Kind en elkaar daarover te dezer zake raadplegen.

De ouders zullen iedere …, buiten de aanwezigheid van Kind, met elkaar overleg plegen, teneinde informatie uit te wisselen en elkaar te consulteren.

4.1      Schoolkeuze

Een keuze voor een (type) school maken de ouders gezamenlijk. De ouders zullen Kind, afhankelijk van zijn leeftijd en de omstandigheden, betrekken bij deze keuze.

4.2      Schoolinformatie

De ouder, die de rapporten, nieuwsbrieven, het schoolrooster of andere schoolinformatie zoals de informatie over evenementen of bijzondere bijeenkomsten ontvangt, zal deze direct ter kennisname doorleiden naar de andere ouder, voor zover de andere ouder deze informatie niet rechtstreeks van de school kan ontvangen.

De ouders zullen de school vragen aan ieder gelijktijdig de berichtgeving toe te zenden. Beide ouders zullen ook via de website van de school trachten de benodigde informatie in te winnen.

4.3      Ouderavonden

De ouders zullen de informatie- en ouderavonden (bij voorkeur) gezamenlijk of in onderling overleg apart/alleen bezoeken. Eventuele nieuwe partners zullen niet aanwezig zijn bij de ouderavondbezoeken anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder. De ouders zullen elkaar in de gelegenheid stellen een afzonderlijk contact met de school te onderhouden, zulks in overleg met of op aanwijzing van de betreffende schoolleiding. Over het bijwonen van openbare bijeenkomsten (zoals vieringen, avondvierdaagse e.d.) zullen de ouders steeds tijdig vooraf afspraken maken.

4.4      Medische aangelegenheden

Ten aanzien van beslissingen betreffende Kind omtrent medische aangelegenheden geldt primair dat de ouders deze in onderling overleg nemen. In geval zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder onder wiens hoede Kind op dat moment is, de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dit wil zeggen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken, informeren.

De vader/moeder zorgt ervoor dat Kind twee keer per jaar naar de tandarts gaat.

De ouders maken onderling afspraken over de begeleiding van Kind bij (school)artsenbezoeken en dergelijke.

Kind zal op de polis van de vader/moeder tegen ziektekosten verzekerd zijn. De eventuele premie hiervoor zal worden voldaan door de vader/moeder van de kinderrekening als genoemd in artikel …

Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt.

Artikel 5 Respectvol ouderschap

5.1      De ouders blijven de ouders van Kind. Termen als vader, moeder, papa en mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder. Boodschappen omtrent Kind c.q. de gezinssituatie of wijzigingen die gaan optreden zullen de ouders steeds aan elkaar overbrengen zonder tussenkomst van Kind.

5.2      De ouders zullen elkaars positie naar derden toe respectvol benoemen en er voor waken dat derden zich in negatieve zin mengen in het ouderschap.

5.3      De ouders zullen elkaar naar Kind toe zoveel als mogelijk ondersteunen in ieders rol ten aanzien van Kind, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten worden gemaakt of zich problemen voordoen.

5.4      Signalen van Kind omtrent de andere ouder of diens leefsituatie worden door en tussen de ouders afgestemd zonder Kind daar verder mee te belasten.

Artikel 6 Andere familieleden

6.1      De ene ouder zal contact tussen Kind en de familieleden van de andere ouder niet in de weg staan.

6.2      Na overlijden van één van de ouders zal de andere ouder zich inzetten om de band tussen de familie van de overleden ouder en Kind intact te laten en zoveel mogelijk bevorderen.

Artikel 7 Kinderalimentatie

7.1      Kosten van Kind

De kosten van Kind zijn door de ouders in onderling overleg/conform de gangbare tabellen/volgens bijlage … begroot op € … en de ouders zullen naar rato van hun draagkracht/inkomen daarin bijdragen.

7.2      Kinderalimentatie

Met ingang van … en zolang Kind minderjarig is en bij de vader/moeder woomt, betaalt de vader/moeder aan de vader/moeder een alimentatie voor Kind van € … per maand. Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 2017.

7.3      Partijen dragen ieder de eigen kosten van inwoning van Kind wanneer hijj bij hen is. Verblijfsoverstijgende lasten, waaronder partijen … verstaan, worden betaald van een rekening die gezamenlijk aangehouden wordt. Van deze en/of rekening heeft iedere ouder een pinpas. De vader stort maandelijks een bedrag van € … op deze rekening. De moeder stort maandelijks een bedrag van € … op deze rekening.

De ouders zijn elkaar rekening en verantwoording verschuldigd van hun opnames en zijn bij opheffing van deze rekening ieder voor de helft / naar rato van hun bijdragen gerechtigd tot het saldo.

7.4      Alimentatie jongmeerderjarige

Vanaf het tijdstip waarop Kind meerderjarig wordt betaalt de vader/moeder de in artikel … genoemde alimentatie aan Kind zelf ex artikel 1:395a BW op een door Kind aan te wijzen bankrekening, tenzij Kind op dat moment nog bij de vader / moeder woont. In dat geval wordt door de ouders en Kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang die situatie voortduurt.

De wettelijke indexeringsregeling blijft van toepassing totdat Kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt.

7.5      Studiekosten na 21 jaar

De ouders / vader / moeder verplicht/verplichten zich aan Kind vanaf zijn 21e jaar of ouder een (studie)bijdrage te betalen zolang Kind met redelijke resultaten en in overleg met hen / hem / haar met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop Kind de …-jarige leeftijd heeft bereikt.

Dit beding ten behoeve van Kind van de ouders is onherroepelijk zodat Kind het recht heeft om zo nodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit convenant geldt tevens als aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijk vertegenwoordigers van Kind.

7.6      Bankrekeningen ten name van Kind

De navolgende bankrekeningen ten name van Kind zijn bekend:

Rekeningnummer   Bank

 

De tenaamstelling van de genoemde bankrekeningen blijft ongewijzigd. Voor zover aan de orde, blijven deze rekeningen buiten de financiële regeling die de ouders sluiten in verband met de ontbinding van hun huwelijk.

Het is de bedoeling dat de ouders om het saldo van de bankrekeningen ten name van Kind ten goede te laten komen aan Kind.

 

Ieder van de ouders zal er op toezien dat de saldi van de bankrekeningen ten goede komt aan alleen Kind..

Het saldo van de bankrekeningen ten name van Kind zal alleen worden aangewend, zolang Kind minderjarig is, met toestemming van beide ouders.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van één van de ouders enig saldo van een bankrekening ten name van Kind aan te wenden voor eigen gebruik. Indien dit wel geschiedt, dan is degene die deze opname verricht, verplicht op het eerste verzoek van de andere ouder het opgenomen bedrag terstond aan Kind te vergoeden.

 

De vader / moeder ontvangt de rekeningafschriften van de bankrekeningen ten name van Kind en hij / zij zal jaarlijks op 31 december van ieder jaar of op eerste verzoek van de andere ouder inzage verschaffen in het verloop van deze rekeningafschriften.

Het staat ieder van de ouders vrij om een nieuwe spaarrekening te openen op naam of ten behoeve van Kind.

Artikel 8 Evaluatie/geschillen

De ouders zullen dit ouderschapsplan jaarlijks met elkaar evalueren en daar waar nodig aanpassen. Indien zij meningsverschillen hebben over de uitvoering van dit ouderschapsplan of de invulling van de zorg en opvoeding zullen zij zich wenden tot een vFAS mediator, teneinde de gerezen geschilpunten tot een oplossing te brengen.

Indien partijen er niet in slagen om in onderling overleg na raadpleging van de mediator een passende regeling te treffen, is de meest gerede partij bevoegd de gerezen geschilpunten voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 9 Wijzigingen

De ouders zullen deze regeling in onderling overleg kunnen aanpassen. Incidentele wijzigingen zullen informeel overeengekomen kunnen komen, structurele wijzigingen uitsluitend schriftelijk.

Aldus overeengekomen in …-voud opgemaakt en getekend te … op … … 2015

naam

naam

Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor naam kind

Waar verblijven het kind, tweewekelijks schema

Dag

Dag vanaf tijdstip uur

Avond vanaf tijdstip uur

nacht tot tijdstip uur

maandag

naam ouder

naam ouder

dinsdag

naam ouder

naam ouder

naam ouder

woensdag

naam ouder

naam ouder

donderdag

naam ouder

naam ouder

naam ouder

vrijdag

naam ouder

naam ouder

zaterdag

naam ouder

naam ouder

naam ouder

zondag

naam ouder

naam ouder

maandag

naam ouder

naam ouder

dinsdag

naam ouder

naam ouder

naam ouder

woensdag

naam ouder

naam ouder

donderdag

naam ouder

naam ouder

naam ouder

vrijdag

naam ouder

naam ouder

zaterdag

naam ouder

naam ouder

naam ouder

zondag

naam ouder

naam ouder

Vakanties

naam ouder

naam ouder

zomervakantie

Heeft …………% van de vakantie

in de oneven jaren 1e keus

uiterlijk type de datum in het voor afgaande jaar communiceren aan type de naam

Heeft …………% van de vakantie

in de even jaren 1e keus

uiterlijk type de datum in het voor afgaande jaar communiceren aan type de naam

Herfstvakantie

even jaren

oneven jaren

Kerstvakantie

even jaren: de kerstdagen

oneven jaren:

1e week vakantie en oud- en niewjaarsdag en 2e vakantie week

oneven jaren: de kerstdagen

even jaren:

1e week vakantie en oud- en niewjaarsdag en 2e vakantie week

voorjaarsvakantie

oneven jaren

even jaren:

meivakantie

even jaren

oneven jaren:

evt. extra vakantie (of 2e week meivakantie)

Feestdagen

Als een van de feestdagen in een vakantie valt, dan is de vakantieverdeling bepalend.

naam ouder

naam ouder

goede vrijdag en pasen

even jaren

oneven jaren

hemelvaartsdag

oneven jaren

even jaren

pinksteren

even jaren

oneven jaren

koningsdag

oneven jaren

even jaren

sinterklaas

even jaren

oneven jaren

Bijzondere dagen

naam ouder

naam ouder

verjaardag kinderen

even jaren

oneven jaren

verjaardag ouder

bij eigen verjaardag

bij eigen verjaardag

verjaardag opa / oma

type de datum / type de datum

type de datum / type de datum

vaderdag

naam ouder

naam ouder

moederdag

naam ouder

naam ouder

Opmerking 1: de afspraak voor een bijzondere dag geldt voor de dag zelf én voor de opvolgende nacht.

Opmerking 2: de ouder bij wie het kind verblijft beslist of het kind een gelegenheid (zoals verjaardagsfeestjes, vakanties, kampen, sporttoernooien, etc) zal bijwonen.

huisdieren

nieuwe huisdieren blijven bij naam ouder

nieuwe huisdieren blijven bij naam ouder

cadeaus kinderen

cadeaus gegeven door naam ouder, blijven bij naam ouder

cadeaus gegeven door naam ouder, blijven bij naam ouder

Persoonlijke verzorging

kapper

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

kleding

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

lichamelijke verzorging
(tatoeages, piercings)

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

Sport en vrije tijd

sportkeuze, vrijetijdsbesteding

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

regelingen m.b.t. sporten

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

vrije tijd

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

aanschaf benodigdheden

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

Medische zorg

bijzondere en belangrijke besluiten (o.a. specialist)

vader en moeder in overleg 

kleine besluiten (o.a. tandarts, huisartsinentingen, verkoudheid en kinderziekten)

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

spoedeisende medische zorg

de ouder bij wie het kind verblijft

medicijnkeuze

vader Of: moeder na overleg Of: zonderoverleg

toediening medicijnen

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

Muziek(les) en kunst/cultuur

keuze

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

begeleiding

vader Of: moeder na overleg Of: zonderoverleg

aanschaf benodigdheden

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

Bijzondere gebeurtenissen

kampen (bv sporttoernooi, schoolkamp)

vader Of: moeder na overleg Of: zonder overleg

Alle rechten op dit document zijn voorbehouden. Vraag altijd om advies bij het opstellen van een ouderschapsplan

Vragen?